Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
FÖRPACKNINGSLOGISTIKMTTN35
Packaging Logistics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MTT215. Valfri för: I4, I4lp, I5mf, M4lp. Kursansvarig: Daniel Hellström, daniel.hellstrom@plog.lth.se, Förpackningslogistik. Förutsatta förkunskaper: MTTF01 Logistik, MTTF20/MTTN40 Förpackningsteknik och utveckling. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: Examination kommer att ske både enskilt genom skriftlig tentamen och baserat på ett projektarbete i grupp. Under kursens gång skall projektet redovisas i form av teknisk rapport och muntlig presentation. Hemsida: http://www.plog.lth.se.

Syfte
Kursen ger studenten kunskaper och djup förståelse i hur förpackade produkter påverkar försörjningskedjan. Den skall även ge förståelse om förpackningssystemets delkomponenter och dess betydelse i försörjningskedjor. Vidare ger den färdighet i att analysera, utforma och välja förpackningssystem baserat på behov och krav från företag och andra organisationer i försörjningskedjan. Kursen utvecklar studentens helhetssyn och system tänkande på förpackningssystem i försörjningskedjor, och bidrar till en syntes av förpacknings och logistik kunskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Inom förpackningslogistiken arbetar man med förpackningsteknik och logistik för att förbättra effektiviteten i försörjningskedjan. Förpackningslogistiken utgår från kunskaper inom logistik avseende både teknik och ekonomi samt förpackningens funktion i olika industriella tillämpningar. Kursen består främst av ett projekt med syftet att förbättra ett befintligt förpackningssystem utifrån ett förpackningslogistiskt perspektiv. Projektet stöds av föreläsningar, fallstudier och återkopplingsseminarier, där olika förpackningslogistiska analyser och synteser genomförs. Analysmetoder, dimensioneringsmetoder och styrfilosofier för retursystem kommer att behandlas liksom aktuella förpackningslogistiska frågeställningar.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Förpackningar och transporter är identifierade av samhället som väsentliga vid utveckling av ett uthålligt kretsloppssamhälle. Miljöaspekterna löper därför som en röd tråd genom kursen.

Litteratur
Johansson et al. for STFI/PackForsk, 1997. Packaging Logistics.
Corner, E. & Paine, F.A., 2002. Market Motivators – The special worlds of Packaging and Marketing.
Artikelsamling.