Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PROCESSBASERAD VERKSAMHETSUTVECKLINGMTTN30
Process-based Business Development

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MTT230 och MTTN05. Valfri för: I4, I5mf, M4lp, MD4. Kursansvarig: Tekn doktor Anders Ljungberg, Teknisk logistik. Förutsatta förkunskaper: Kunskaper från grundläggande obligatoriska kurser inkl tillämpningskurser. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen rekommenderas efter uppnådda 150 högskolepoäng. Huvudlärare är Tekn dr Anders Ljungberg. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Syfte
Kursens övergripande målsättning är att inom området processbaserad verksamhetsutveckling ge teknologen såväl konkreta verktyg och metoder som principer, synsätt och visionära perspektiv. Genom erhållen förståelse, färdighet och attitydutveckling ges en grund för framtida aktivt deltagande i den processorientering som alltmer präglar näringslivet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Drivkrafter och motiv för processbaserad verksamhetsutveckling. Processer och processynsättet. Kund och kundtillfredsställelse. Identifiering och kartläggning av processer. Mätsystem för processer. Analys och utveckling av processer. Ledningssystem och Business Process Management. Tvärorganisatoriska processer. Processorienterade organisationer. Struktur och ledarskap för processorganisationer. Verksamhetsutveckling med processparadigm.

Litteratur
Ljungberg, A & Larsson, E: Processbaserad verksamhetsutveckling. Studentlitteratur, senaste utgåvan.
(Ny utgåva kommer i augusti 2010. Denna kommer även att utkomma i en engelsk utgåva.)

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Processbaserad verksamhetsutveckling.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Omfattar litteratur och föreläsningar.

Kod: 0210. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Två inlämningsuppgifter utföres. En avseende utveckling av en huvudprocesskarta och en avseende utveckling av mätsystem för en av processerna i huvudprocesskartan (order-till-leverans).