Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PROJEKTKURS LOGISTIKMTTN15
Project in Logistics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: I4, M4. Kursansvarig: Doktorand Carina Johnsson, carina.johnsson@tlog.lth.se och Docent Dag Näslund, dag.naslund@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTT105/MTTF01 Logistik eller MTTN01 Logistik i byggprocessen samt minst en av kurserna MTT045 Internationell distributionsteknik, MTT091 Materialhantering, MTTF10/MTTN25 Materialhantering, MTTF05 Industriell anläggningsteknik, MTT115 Industriellt inköp, MTT240 Logistik i försörjningskedjor eller MTTN05/30 Processbaserad verksamhetsutveckling. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projekt samt godkänd opposition. Poängsatta delmoment: 2.

Syfte
Det övergripande syftet med kursen är att ge studenterna förståelse för och färdigheter i hur man lägger upp och genomför ett projekt inom en logistikkontext, från identifiering av ett problemområde till utveckling av lösningsförslag. Kursen bygger vidare på tidigare kurser inom logistik och ger studenterna möjlighet till fördjupning och praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaper som förmedlats i tidigare kurser. Genom självständiga företagsbaserade projekt tränas studenterna i grupp i att identifiera, teoretisera, analysera och lösa ett företags problem inom ett valt logistikområde. För att stödja detta arbete så förmedlar kursen bland annat kunskaper kring forskningsmetodik, projektmetodik, verktyg för att strukturera upp och angripa problem, rapportskrivning samt presentationsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen utförs som ett självständigt projekt i grupper om 4-5 personer. Respektive grupp ska, med handledares hjälp, välja och definiera en projektuppgift inom ett logistikområde där man har goda förkunskaper. Projektet utförs i anknytning till ett företag.

Inom kursen kommer följande teman att behandlas:

Under kursen skall studenterna även utföra fördjupande teoristudier inom ramen för valt projektområde.

Litteratur
Rekommenderad litteratur:
· Björklund M, Paulsson U: Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur 2003. ISBN: 91-44-04125-X
· Wallén, G: Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur 1996
· Johnsson, C och Norrman, A: Kompendium Projektkurs Logistik (2010)
· Valfri litteratur i anslutning till valt problemområde

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Projektkurs logistik.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projekt och godkänd opposition.

Kod: 0210. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter.