Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
SIMULERING AV FÖRPACKNINGS- OCH LOGISTIKSYSTEMMTTN10
Simulation of Packaging and Logistics Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MTT225. Valfri för: I4, M4lp. Kursansvarig: Daniel Hellström, daniel.hellstrom@plog.lth.se, Förpackningslogistik. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: Examination kommer att ske enskilt eller i grupp. Under kursens gång skall ett simuleringsprojekt redovisas i form av teknisk rapport och muntlig presentation. Hemsida: http://www.plog.lth.se.

Syfte
Kursen ger en kunskap om analys av komplexa system med simuleringsmodeller, särskilt förpacknings- och logistik system. Syftet med kursen är att ge studenten kunskap i att identifiera simuleringsproblem och att utveckla och bygga simuleringsmodeller samt validera, verifiera och statistiskt analysera dessa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger grundläggande kunskap om, diskret händelsestyrd simulering och hur simulering kan användas för att analysera förpacknings- och logistik system. Dessutom behandlas simuleringsmetodikens olika grundaktiviteter då analys av ett komplext system är i fokus. I kursen används kommersiella mjukvaror såsom AutoMod som analysverktyg i projekt och övningar, återkopplingsseminarier. Föreläsningar, individuella övningar och gästföreläsningar från företag utgör moment i kursens lärandeprocess.

Litteratur
Banks, J: Getting started with Auto Mod. Autosimulation 2004.
Böcker, avhandlingar och vetenskapliga skrifter inom området förpackningslogistik och simulering.