Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
LOGISTIKMTTF01
Logistics

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MTT105, MTT202 och MTTN01. Obligatorisk för: I2, M1. Valfri för: E5, E5pe, MD4, Pi4, RH4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Eva Berg, eva.berg@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, dvs om uppfylld miniminivå, samt närvaro vid redovisningar och spel ger betyget 3. För högre betyg (4, 5) ges en skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen får ej kombineras med MTTN01, Logistik i byggprocessen. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Syfte
Kursen ger grundläggande kunskaper om ämnesområdet logistik, dvs. planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, och som syftar till att tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små negativa miljökonsekvenser. Kursen kommer främst att fokusera på hur man skapar effektiva flöden genom ett företags logistiksystem, d.v.s. materialflödet från leverantör, genom företaget och till kund. Den skall även ge en orientering om det därtill hörande informationsflödet, och ge en förståelse för hur logistiken kan påverka ett företags resultat och lönsamhet. Kursen skall vidare ge viss färdighet i att analysera, utforma och välja logistiksystem för företaget, samt bidra till en attitydförändring hos studenten så att han/hon lättare kan identifiera och förstå de problem (och möjligheter!) som är vanliga inom logistiken. Kursen utvecklar studenternas helhetssyn på företaget, och bidrar förhoppningsvis till ett bestående intresse för logistikfrågor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

använda kritiskt och kreativt tänkande och, förhoppningsvis, få ett bestående intresse av logistik. Studenten ska ha tillägnat sig ett ingenjörsmässigt förhållningssätt till företags logistiska utmaningar och möjligheter.

Innehåll
Kursen ska ge en grundläggande förståelse för logistikämnet och ska förmedla kunskap i syfte att effektivisera logistiken. Kursen består av fem delar: Ämnesområdet logistik, Logistiksystemets mål, Logistiksystemets strukturer, Styrning av logistiksystemet och Utvidgade perspektiv på logistik. Den första delen innehåller logistikens utgångspunkter, definierar logistiksystemet och materialflödet. Del två tar upp logistiksystemets målsättningar, dvs. god kundservice, låga logistikkostnader och kapitalbindning och små negativa miljökonsekvenser. Del tre behandlar, materialförsörjning, produktion och distribution ur ett logistikperspektiv. Del fyra behandlar kundorder- och prognosprocesser, materialstyrning, transportplanering och materialanskaffning. Under den avslutande delen av kursen berörs logistiksamverkan i försörjningskedjor, informationssystem för logistik samt hjälpmedel för logistikutveckling, dvs. olika verktyg som processkartläggning, kapitalbindningsdiagram, totalkostnadsanalys och ABC-klassificering.

Litteratur
Jonsson, P. & Mattsson S.A.: Läran om effektiva materialflöden. Studentlitteratur 2005. ISBN 9789144041827.