Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PROJEKT – INDUSTRIELL PRODUKTIONMMTN01
Project - Production and Materials Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MMT091. Valfri för: I4, M4. Kursansvarig: Univ. lektor Carin Andersson, carin.andersson@iprod.lth.se, Industriell Produktion. Förutsatta förkunskaper: MMT012/MMT186 Tillverkningsmetoder samt någon av fördjupningskurserna MMT160 CADCAMCAE, MMT031 Produktionsteknik, MMT045 Tillverkningssystem, MMT125 Tillämpad FEM eller MMT015 Material- och Metodval. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport samt muntlig redovisning. Hemsida: http://www.iprod.lth.se.

Syfte
Syftet är att självständigt arbeta med en större uppgift för att erhålla fördjupade kunskaper inom ett specialområde inom ämnet produktionsteknik med angränsande ämnesområden, som studenten själv väljer och därför är intresserad av.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
En praktisk eller teoretisk studie inom ett ämnesområde som studenten själv valt att fördjupa sig inom. Fördjupningsämnet skall ligga inom något av ämnesområdena tillverkningsmetoder, produktionsteknik, CADCAMCAE, kompositteknik, tillämpad materialteknik, tillämpad FEM, skärande bearbetning, tillverkningssystem och tillverkningsekonomi. Arbetet kan exempelvis utgöra ett projektarbete, utvecklingsprojekt eller förstudie till examensarbete och motsvara 200 arbetstimmar.

Litteratur
Fastställs i samråd med examinator.