Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PRODUKTION OCH MATERIALMMTF05
Production and Materials

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MID1. Kursansvarig: Jinming Zhou, jinming.zhou@iprod.lth.se och Lanny Kirkhorn, lanny.kirkhorn@iprod.lth.se, Industriell Produktion. Förutsatta förkunskaper: MMTF01/MMT100 Material- och produktionsteknik eller likvärdiga kurser. Prestationsbedömning: Löpande examination under kursens gång med obligatoriska inlämningsuppgifter, CES-färdighetsprov och projektarbeten. En skriftlig tentamen avslutar kursen. Hemsida: http://www.iprod.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen består i huvudsak av två olika delar. Första delen behandlar olika materialytors funktionella egenskaper med tyngdpunkt på metoder och tekniker för att kunna generera en viss textur eller mönster på ytor. Den andra delen av kursen syftar till att förmedla en användbar metodik vid material- och metodval så att de uppställda produktkraven kan realiseras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Material- och metodval är i sitt sammanhang multidisciplinär, vilket innebär att kunskaper från hållfasthetslära, materialteknik och tillverkningsmetoder krävs för att kunna utföra ett optimalt val. Kursen syftar till att förmedla tillämpad kunskap avseende metodik och grunder för avancerade val av material och tillverkningsmetod, dels genom teorier men också praktiskt genom användning av programvaran CES EduPack. Programvaran innehåller omfattande databaser med parametrar och egenskaper som är viktiga vid ett optimerat material- och metodval. Parametrar och egenskaper som kan styra en produkts avgörande materialval kan exempelvis vara mekaniska laster, kemisk miljö, temperatur, etc. Materialvalet samt produktens design styr i sin tur vilka möjliga tillverkningsmetoder som kan användas. Kursinnehållet är i korthet:

Kursens genomförande bygger på ett antal föreläsningstillfällen, där grunderna för material- och metodval behandlas, samt självständigt arbete med inlämningsuppgifter och projektarbeten. För ökad förståelse kompletteras föreläsningarna med seminarieövningar där några typexempel behandlas.

Litteratur
Ashby, M.F.: Materials Selection in Mechanical Design.
Elsevier Butterworth-Heinemann 2005. ISBN: 0 7506 6168 2
Av institutionen sammanställt övnings- och projektunderlag.