Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INTRODUKTION TILL MASKINTEKNIKMMTA02
Introduction to Mechanical Engineering

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MMTA01. Obligatorisk för: M1, MD1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Hans Walter, hans.walter@iprod.lth.se, Industriell Produktion. Prestationsbedömning: Obligatoriska laborationer, övningar och Internetbaserade delprov. Obligatorisk inlämningsuppgift. Hemsida: http://www.iprod.lth.se.

Syfte
Att förse studenten med grundläggande tekniska ramar och en insikt om maskinämnets teknikbas. Att väcka en nyfikenhet inför maskintekniks olika ämnesområden genom att kombinera experimentella studier med teoretiska frågeställningar kopplat till en fysisk produkt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen arbetar teknologerna gruppvis i laborationsform med uppgifter kopplade till en kommersiell produkt. Laborationsuppgifterna baseras på maskintekniks teknikbas, så som produktutveckling/design, tillverkningsteknik, materialteknik, maskinelement etc. Laborationerna föregås av föreläsningar inom respektive ämnesområde av specialister samt ev. studiebesök i ämnenas forskningsverkstäder. Utgångspunkten är att den praktiskt tillämpade funktionen/processen skall stå i centrum för verksamheten i kursen.

Litteratur
Kompendium/Kurspärm sammanställd av institutionen.