Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DATORBASERAD KONSTRUKTIONSOPTIMERINGMMKN15
Computer Based Engineering, Design Optimization

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: I4, M4pu. Kursansvarig: Prof Robert Bjärnemo, robert.bjarnemo@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Förkunskapskrav: FHL064 Finita elementmetoden, MMK140 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 och MMK145 Datorbaserad konstruktionsanalys 2. Förutsatta förkunskaper: MMK010 Ritteknik/Datorstödd ritning och FHLN01 Strukturoptimering. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända, individuella, inlämningsuppgifter. Totalt skall två inlämningsuppgifter lösas. Medelbetyget från de båda inlämningsuppgifterna ger slutbetyget. Notera, att inlämningsuppgift får kompletteras om den är underkänd, varvid endast minimipoängen för aktuell uppgift erhålls. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Denna kurs syftar till att ge deltagarna insikt i hur man, utifrån kunskaper om avancerade datorhjälpmedel för analys av produkter (främst struktur- och strömningsanalys), kan optimera produkter på olika konkretiserings- och komplexitetsnivåer i konstruktionsprocessen. Inom kursen behandlas optimeringsmetoder från sådana som fokuserar på optimering av enskilda fenomen till sådana metoder som medger simultan optimering av komplexa, sammansatta, fenomen. I denna kurs introduceras sådana hjälpmedel för datorbaserad konstruktionsoptimering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen behandlas hur man utifrån en given konstruktionslösning formulera en för aktuellt fenomen, eller sammansatta fenomen, lämplig matematisk modell, vilken sedan omformuleras till ett optimeringsproblem. När så skett väljs lämplig (numerisk) metod och datorverktyg för optimeringsanalysen. Det erhållna resultatet utvärderas och rekommendation ges till hur resultatet ska implementeras i den givna konstruktionslösningen. Konstruktionsproblemen omfattar allt ifrån enkla komponenter till komplexa produkter.

Aktuella programvaror är optimeringsmetoder i MathCAD och i programmet modeFRONTIER. Föreläsningarna i kursen behandlar teori för modelleringsstrategier, metodval, analys och utvärdering av resultat.

Litteratur
Burman, Å.(ed.), Föreläsningsmaterial, Avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2011.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Optimering av konstruktionskomponent.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgiften utvärderas mot ett antal kriterier. Resultatet av denna utvärdeing ges i form av ett delbetyg för uppgiften i TH-skalan. Delmomentet omfattar: Denna uppgift avser en begränsad del eller komponent i en produkt. Optimeringsproblematiken kan beröra ett eller flera fenomen.

Kod: 0211. Benämning: Optimering av produkt.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgiften utvärderas mot ett antal kriterier. Resultatet av denna utvärdeing ges i form av ett delbetyg för uppgiften i TH-skalan. Delmomentet omfattar: Denna uppgift avser optimering av en produkt av begränsad komplexitet. Optimeringsproblematiken kan beröra ett eller flera fenomen.