Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DIGITALA FABRIKERMMKN01
Digital Plants

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: M4. Kursansvarig: Gunnar Bolmsjö, gunnar.bolmsjo@design.lth.se, Maskinkonstruktion. Förkunskapskrav: FMA410 Matematik, endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra, FMA430 Flerdimensionell analys, MMT045 Tillverkningssystem samt EDA011 Programmeringsteknik eller EDA501 Programmering . Prestationsbedömning: Varje student redovisar sina resultat från projektarbeten i kursen i form av slutrapport samt modeller eller simulering i anslutning till respektive projektarbete. Dessa utförs som regel enskilt eller i grupper om två studenter i varje grupp. Resultatet från slutrapporten betygssätts baserat på ingående delmoment. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskaper i arbetsmetodik, modellering, simulering och analys av industriella produktionssystem samt hur informationsflödet i den digitala representationen hanteras i sådana system avseende produktrealisering. Kursen syftar till att ge såväl teori som förståelse för hur programvaruverktyg kan användas för att på ett ingenjörsmässigt sätt utforma lösningar på problem som leder fram till effektiva industriella produktionssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen bedrivs i projektform och fokuserar principiellt på tre problemområden: (1) Modellering av produktionssystem, (2) simuleringsverktyg för digitala fabriker och (3) informationshantering i digitala fabriker för produkter och resurser.

Inom problemområdena kommer som regel följande delar att studeras: egenskaper och funktionssätt med speciell tonvikt på industriell användning, programmering och metoder för kalibrering och simulering, modellering och analys av robotstrukturer, robotens användning i industrin med anpassningar och integrering till processer, gripdon och verktyg, säkerhet och periferiutrustning.

Litteratur
Kompendier och annat material (programkod, digitala modeller, etc) som finns tillgängliga på kursens hemsida på Luvit.