Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DIGITAL PROTOTYPFRAMTAGNINGMMKF10
Digital Prototyping

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: MD4. Kursansvarig: Univ. adj. Ola Carlqvist, ola.carlqvist@mkon.lth.se och Universitetsadunkt Giorgos Nikoleris, giorgos.nikoleris@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Förutsatta förkunskaper: MMK010 Ritteknik/datorstödd ritning och IDEA10 3D modellering och rendering. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i användningen av avancerade datorbaserade hjälpmedel inom prototypframtagning och -simulering. En fysisk modells form överförs till digital form (datormodell) för att, efter anpassning, återskapas med additiva (friformsframställning) tillverkningsmetoder.

Produktsimuleringen avser att ge en insikt i realtidssimulering (Virtual Reality, VR) och dess möjligheter att utifrån den framtagna produktmodellen simulera komplexa relationer mellan människa, produkt och miljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar kortfattat grundläggande delar i 3D skanning, friformsframställning och produktsimulering.

I 3D skanningsdelen ges en översikt över förekommande 3D skanningsmetoder. Utifrån använd 3D skanner behandlas plan och roterande skanning samt förbättring av inskannade områden genom ”rescanning. Editering av erhållen digitaliserad produktmodell.

Utifrån använt datorprogram för digitaliserad produktmodellering behandlas följande:

I frifomsframställningsdelen ges en översikt över förekommande friformsframställningsmetoder. Friformsframställningsdelen behandlar ett antal friformsframställningsmetoder.

För produktsimuleringen (VR) behandlas utifrån använt datorprogram följande:

Litteratur
Manualer och avdelningsdokument.
Laborationshandledning för 3D skanning.