Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
UTVECKLINGSMETODIKMMKF01
Product Development and Design Methodology

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: M3, MD3. Kursansvarig: Prof Robert Bjärnemo, robert.bjarnemo@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Prestationsbedömning: En obligatorisk projektuppgift ingår i kursen, vilken utförs i grupper om 3 - 5 studenter per grupp. Godkänt projektarbete poängsätts i intervallet 13–25 poäng. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för projektarbetet uppnådda poängen. Utöver det obligatoriska projektet ingår en individuell skriftlig tentamen, för vilken 12–25 poäng erhålls vid godkänt resultat. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktutveckling. Vidare skall kursen ge grundläggande kunskaper i övergripande konstruktionsmetodik i form av procedurer, metoder och tekniker, som utnyttjas i metodiskt/systematiskt konstruktionsarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Utifrån en övergripande modell över den industriella utvecklingsprocessen, genomgås översiktligt hur ett industriföretag tar fram en för företagets övergripande mål lämpligt avpassad portfölj av utvecklingsprojekt. I följande del av kursen behandlas produktutvecklingsprocessen, med tyngdpunkten på den inledande princip- eller, alternativt uttryckt, konceptutvecklingsfasen. Den för utvecklingsprocessen centrala konstruktionsmetodiken genomgås i ett övergripande perspektiv, med tyngdpunkten även här lagd på konceptfasen. Inledningsvis föreläses teorin, varefter ett tillämpningsprojekt imed inriktning mot konceptutvecklingsfasen genomföres. Detta utförs om möjligt i direkt samverkan med ett industriföretag. Alternativt utnyttjas ett fiktivt företag, för att ge den industrinära anknytningen av projektet. Arbetet utförs i grupper om 3–5 teknologer per grupp. Varje projektarbete redovisas i form av en rapport – gemensam för hela gruppen.

Litteratur
K.Ulrich & S. Eppinger: Product Design and Development, McGraw-Hill International Editions, 4th ed., 2008.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Konceptutvecklingsprojekt.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Varje kursdeltagare erhåller den för projektarbetet erhållna poängen. Delmomentet omfattar: Produktutvecklingsprojektet utförs i direkt samverkan med ett industriföretag, alternativt i ett fiktivt företag. Projektet görs i grupp om 3–5 teknologer och redovisas i en för respektive grupp gemensam rapport. Projektet inriktas mot konceptfasen av produktutvecklingsprocessen.

Kod: 0210. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Tentamen inriktas mot att kontrollera den individuella kunskapsinhämtningen från förelästa processer, metoder och tekniker.