Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
FORM, FÄRG OCH PRODUKTUTTRYCKMMKA10
Form, Colour and Product Expression

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MMK080. Valfri för: M4. Kursansvarig: Univ.adj. Per Kristav, per.kristav@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Förutsatta förkunskaper: MMK010 Ritteknik eller liknande. Prestationsbedömning: Närvarobaserad examination samt kontroll att arbetsuppgifter utförts. För slutbetyg krävs att övningsuppgifter och projektuppgift genomförts och godkänts. Övrigt: Undervisningsform: Föreläsningar samt teknikövningar. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Avsikten är att studenten själv skall kunna delta i och bidra till designprocessen. Förvärvade kunskaper och insikter skall vidare kunna utgöra en plattform för självständig utveckling av kunskaperna inom området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grundläggande perspektivlära, illustrationstekniker, övningar och frihandsmodellering i plast. Studenten skapar en plastmodell av ett egendesignat produktkoncept. Produktkonceptet är tänkt att förmedla ett varumärkesuttryck. Produktsemiotik.

Litteratur
Inspirationslitteratur (tillgänglig i kursen):
Montague John. Basic perspective drawing, a visual approach. Wiley. 1998
Norling Ernest R. Perspective made easy. Dover. 1999 (Isbn: 0-486-40473-0)
Olofsson Erik, Klara Sjölén. Design Sketching. Keeos Design Books AB. 2005
Pipes Allan. Drawing for 3-dimensionel design, concepts, illustrations, presentation. T&H. 1990
Powell Dick. Persentation techniques, a guide to drawing and presenting design ideas. Little Brown. 1985
Shimizu Yoshiharu. Models & Prototypes, Clay, Plaster, Styrofoam, Paper. Graphic-Sha. 1991