Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
TRANSMISSIONERMMEF05
Transmissions

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MME035. Obligatorisk för: M3, MD3. Kursansvarig: Univ. lektor Lars Vedmar, Lars.Vedmar@mel.lth.se, Maskinelement. Förutsatta förkunskaper: FME052 Mekanik alternativt FMEA01 Mekanik-Statik och partikeldynamik plus FMEA25 Mekanik-Dynamik, och FHL013 Hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Två obligatoriska konstruktions-/beräkningsuppgifter. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska konstruktionsuppgifterna är godkända. Dessa kan godkännas endast under den övningstid som schemalagts för dessa specifika uppgifter. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp. 80% rätt på tentamen. Hemsida: http://www.mel.lth.se/.

Syfte
Kursen ger insikt i hur mekaniska transmissionselement analyseras med hjälp av samband för, och mellan, de ingående delarna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Band-, skiv- och trumbromsar. Skruvförband. Lamell-, fläns- och kardankopplingar. Analys av kuggväxlar, skruvväxlar, remväxlar och planetväxlar.

Litteratur
Vedmar L: Transmissioner. KFS 2009.