Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
AFFÄRSMARKNADSFÖRINGMION05
Business Marketing

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MIO150. Valfri för: E4, E4pe, I4ai, I4, M4, MD4. Kursansvarig: Ola Alexanderson, ola.alexanderson@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK, MIO071 Ekonomi och handel (eller MIOF01 Marknadsföring och globalisering). Prestationsbedömning: Examinationen består av tre delar: skriftlig tentamen av kursens litteratur, godkända övningsuppgifter och grupparbete som redovisas skriftligt och muntligt. Slutbetyget är en viktning av tentamen (60 %) och grupparbete (40 %). Obligatoriska moment: övningar samt presentation av grupparbete. Hemsida: http://www.pm.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att skapa en förståelse för marknadsföringsfunktionens betydelse i företagets värdeskapande, samt hur denna kan integrera affärsutvecklings- och innovationsprocesserna. Kursen kompletterar och utvecklar ingenjörers övriga kompetensområden, genom att sätta dessa i ett affärsmässigt sammanhang där dess värde ur ett kundperspektiv uppmärksammas. Kursen ger fördjupad kunskap i industriell-, konsument- och relationsmarknadsföring. Vidare ger kursen en förståelse för de särskilda utmaningar som kunskapsintensiva och innovativa produkter och tjänster ställs inför vid marknadsföring.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller en fördjupning av marknadsföringens olika teoretiska skolor, nyckeltermer och modeller, med särskilt fokus på industriella och teknologiintensiva företags organisering av marknadsfunktionen, och utformning av marknadskommunikation samt interaktion med relevanta aktörer. Kursen innehåller även en introduktion av området innovations-marknadsföring.

Litteratur
Mohr, Sengupta & Slater: Marketing of High-technology Products and Innovations. Pearson. (senaste utgåvan)
Kurskompendium.