Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
STYRNING AV PRODUKTIONSSYSTEM OCH MATERIALFLÖDENMION01
Management of Production and Inventory Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MIO331. Valfri för: I4, I4lp, I4mf, I4pr, M4lp. Kursansvarig: Johan Marklund, johan.marklund@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO012 Industriell Ekonomi AK, MIO030 Material- och produktionsstyrning, FMS035 Matematisk statistik AK. Förutsatta förkunskaper: MIO310 Optimering och simulering, MIO040 Industriell ekonomi FK,. Prestationsbedömning: Examinationen består av hemtentamen/inlämningsuppgifter i form av projekt. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av prestationerna i dessa moment. Examinationsmomenten är utformade för att testa studenternas förmåga att självständigt lösa ostrukturerade och verklighetsnära uppgifter. En viktig aspekt är att redovisa dessa muntligen och skriftligen på ett tydligt och välstrukturerat sätt i rapporter och muntliga presentationer. Hemsida: http://www.pm.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenterna fördjupade kunskaper i metoder för styrning av produktions- och lagersystem både från en teoretisk och praktisk synvinkel. En viktig aspekt är att öka studenternas förmåga att strukturera och lösa uppgifter i form av grupprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Vidare ställs krav på studenten:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förmåga och färdighet att självständigt formulera, lösa och använda relevanta kvantitativa modeller för analys och styrning. Konkreta områden och modelltyper som studenten ska bemästra inkluderar:

Studenten förväntas kunna använda etablerade facktermer och på ett tydligt sätt kommunicera problemformulering, lösning och tolkning av kvantitativa modeller. Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna tillgodogöra sig litteratur på området och ytterligare kunna förkovra sig vid behov.

För godkänd kurs skall studenten ha förvärvat förmåga att självständigt strukturera och lösa uppgifter i projektform. Detta innebär färdighet i att angripa och lösa i grunden ostrukturerade frågeställningar. Viktiga aspekter av detta är problematisering, formulering av syfte och mål, metodval och analys. För att skapa ett beslutsunderlag krävs färdighet att göra litteraturstudier och analysera data. För avrapportering krävs färdighet i muntlig och skriftlig presentationsteknik.

Innehåll
Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna i kvantitativ modellering av produktions- och lagersystem både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Kursen bygger vidare på de teorier och metoder som studerats i den grundläggande MPS kursen och diskuterar utmaningar med att applicera dessa i praktiken, t. ex. vad gäller bestämning av kostnadsparametrar och anpassning av sannolikhetsfördelningar till verkliga datamaterial.

Litteratur
Axsäter S. Inventory Control, Second edition. Springer, New York (2006).
(Finns att tillgå gratis som e-bok via lunds universitets bibliotek)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hopp, W. J. and M. L. Spearman, Factory Physics third edition, Irwin McGraw-Hill, New York, 2008.
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vetenskapliga artiklar:
A1: Hopp, W.J. and M.L. Spearman (2004), “To Pull or Not to Pull: What is the Question?”, Manufacturing and Service Operations Management, Vol. 6 (Spring 2004), pp. 133-148.
A2: Spearman, M.L. and M.A. Zazanis (1992), “Push and Pull Production Systems: Issues and Comparisons”, Operations Research, Vol. 40 (3), pp 521-532.
A3: Hopp, W.J., Spearman, M.L. and I. Duenyas (1993), “Economic Production Quotas for Pull Manufacturing Systems”, IIE Transactions, Vol 25 (2), pp. 71-79.
A4: Krajewski, L.J., King, B.E., Ritzman L.P. and D.S. Wong (1987), “Kanban, MRP and Shaping the Manufacturing Environment”, Management Science, Vol. 33 (1), pp. 39-57.
A5: Spearman, M.L. and R.Q. Zhang (1999), “Optimal Lead Time Policies”, Management Science, Vol. 45 (2), pp. 290-295.
A6: Andersson J. and J Marklund (2000), “Decentralized Inventory Control in a Two-Level Distribution System”, European Journal of Operational Research, Vol. 127 (3), pp.483-506.