Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MATERIAL- OCH PRODUKTIONSSTYRNINGMIOF10
Production and Inventory Control

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MIO030. Valfri för: E4, E4pe, I4, I4lp, I4mf, I4pr, M4lp, M4pr. Kursansvarig: Tekn. Dr. Fredrik Olsson, fredrik.olsson@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förutsatta förkunskaper: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK, FMS012 Matematisk statistik AK (eller motsvarande). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållande av slutbetyg krävs, förutom godkänd tentamen, att obligatoriska inlämningsuppgifter/laborationer fullgjorts och godkänts. Inlämningsuppgifterna skall lösas självständigt i grupper om 2-3 studenter. Hemsida: http://www.pm.lth.se.

Syfte
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper beträffande styrning och utformning av produktions- och lagersystem. Kursen presenterar både kvantitativa och icke-kvantitativa metoder för effektiv produktion och lagerstyrning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha kunskaper och förståelse inom följande områden:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Konkreta områden och modelltyper som studenten skall bemästra:

Innehåll
Under föreläsningarna behandlas: Introduktion, Produktionsekonomiska indelningsgrunder, Produktberedning, Nätverksplanering, Planering av produktionssystemet, Linjebalanseringsmetodik, Produktionens styrande system, Cykeltider och kapacitetsanalys, Produktionsprocesser och flöden, Prognoser, Beordringssystem, Orderkvantiteter, Säkerhetslager, Servicenivåer, Flera nivåer, Nettobehovsplanering, Koordination av order, Cyklisk planering, Implementering, Huvudplanering, Detaljplanering, Körplanering, Beordring och bevakning. Räkneövningarna ägnas åt kvantitativ problemlösning inom de områden som behandlas på föreläsningarna.

Litteratur
Axsäter, S., Inventory Control, Springer, 2006 (e-book för LTH studenter).
Nahmias, S., Production and Operations Analysis, McGraw-Hill, 2009.
Kompendium.