Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
LEDARSKAP OCH ARBETSORGANISATIONMAMN05
Management and Work Organisation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MAM026 och MAMF15. Valfri för: I4ai, I4. Kursansvarig: Tekn dr Mikael Blomé, Mikael.Blome@design.lth.se och Prof Per Odenrick, Per.Odenrick@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Förkunskapskrav: MIO022 Företagsorganisation. Prestationsbedömning: Dugga, fördjupningsuppgift i form av skriftlig artikel och poster, muntlig redovisning och skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskap om ledarskap och hur industriellt arbete byggs upp, fördelas och samordnas med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Kursen avser att ge tillräckliga kunskaper och insikter i att hantera de krav och befogenheter som ställs på en arbetsorganisations ledning och medarbetare. Dessutom avser kursen att ge färdigheter i att motivera och tillämpa olika metoder för att analysera och utveckla en arbetsorganisation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen presenteras teorier, metoder och tekniker som övergripande behandlar ledning och samarbete, samt mer specifika metoder beroende på situation. De olika kursmomenten kombineras på ett sätt som stödjer erfarenhetsbaserat lärande genom reflektion och konkreta kopplingar till tidigare, nuvarande, och framtida erfarenheter och möjligheter.

Centrala begrepp och moment i kursen:
Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Historik och utvecklingstrender inom arbetsorganisationen. Arbetsutformningens beteendevetenskapliga grunder. Gruppteori. Konflikthantering. Ledarskap och medarbetarskap. Utvecklingsprocesser. Japansk arbetsorganisation och nya produktionskoncept. Förbättringsarbete och kompetensutveckling. Personaladministration - ansvar som chef och anställd. Visualiseringsmetoder. Analysmetoder. Förändringsstrategier. Utformning av arbetsorganisation.

Litteratur
Bohgard, M. et al.(2008): Arbete och teknik på människans villkor. Prevent, Stockholm, ISBN: 978-91-7365-037-3.
Hammar-Chirac E & Hempel (2005) Handbok för grupparbete – att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Studentlitteratur. ISBN 91-44-03944-1
Rendahl, J-E (1995) Att förändra och leda morgondagens arbete, VIS Strategi, Stockholm.
Rubenowitz, S. (2004) Organisationspsykologi och ledarskap. Studentlitteratur ISBN: 978-91-44-04190-2
Kompendium från institutionen, samt utdelat material.
Litteratur finns tillgänglig på kursens hemsida.