Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
AVANCERAD INTERAKTIONSDESIGNMAMN01
Advanced Interaction Design

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: C4, C4da, D4, D4bg. Kursansvarig: Mattias Wallergård, mattias.wallergard@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Förkunskapskrav: MAM061 Människa-datorinteraktion. Förutsatta förkunskaper: TEK210 Kognition. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända projektarbeten. Övrigt: Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, laborationer/övningar, inlämningsuppgifter, muntlig projektpresentation, skriftlig projektrapport. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att studenten skall få kunskaper kring avancerad interaktion med nya former av informations- och kommunikationsteknologi (IKT), såsom mobila handdatorer, inbyggda system, samt nya typer av media, exempelvis virtuella världar och spel. Med andra ord: datorbruk som ligger bortom den traditionella skärmen och tangentbordet.

Kursen syftar också till att ge studenten en fördjupad förmåga att identifiera och lösa interaktionsproblem såväl för existerande brukarsituationer som vid utveckling och exploatering av nya produkter och tjänster.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- känna till olika former av avancerad interaktionsteknik

- förstå hur olika former av avancerad interaktionsteknik kan används i olika typer av IKT

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- tillämpa kunskap i ämnet för att förstå interaktion i olika former av kontexter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- kunna utvärdera nya interaktionsformer genom att bygga enkla prototyper

Innehåll
Kursen behandlar interaktionsdesign utifrån fyra olika teman:

Mobil interaktion

· I detta tema studeras hur formfaktorer och miljöfaktorer påverkar utformningen av mobila tillämpningar, med ett specifikt fokus på interaktiva webbtillämpningar för små mobila enheter.

Multimedia

· Detta tema kommer att belysa hur nya interaktionsformer påverkar utformningen av interaktiva mediaformer.

Virtuella världar och spel

· I detta tema studeras hur man kan skapa virtuella platser och objekt och vilka typer av interaktionsformer som har utvecklats för denna typ av applikationer.

Interaktion med sensorer och autonoma system

· Detta tema ger en introduktion till hur sensorer och autonoma system kan användas för att bygga interaktiva system.

Litteratur
Utdelat material