Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ARBETSORGANISATION OCH LEDARSKAPMAMF15
Work Organization and Management

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MAM026 och MAMN05. Alternativobligatorisk för: M3. Kursansvarig: Tekn dr Mikael Blomé. Examinator: Professor Per Odenrick, Mikael.Blome@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: Dugga, fördjupningsuppgift i form av skriftlig artikel, muntlig redovisning och skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge förståelse för hur industriellt arbete byggs upp, fördelas och samordnas med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Centralt i kursen är arbetets och det tekniska produktionssystemets utformning och ömsesidiga anpassning under samtidigt beaktande av betingelser för produktivitet och arbetstillfredsställelse. Till ämnet hör kombinationer av sociala och tekniska aspekter, dels vid förändringar i befintliga produktionssystem, dels vid utformning av nya. Kursen ger speciellt förståelse för villkoren vid genomförande av förändringar i arbetsorganisationer och vilka krav detta ställer på ledarskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Definiera och diskutera grundläggande begrepp som behandlar uppbyggnad, fördelning och samordning av arbete.

• Förklara arbetets och produktionssystemets utformning och dess samband med arbetstillfredsställelse och produktivitet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Utforma ett upplägg för framgångsrikt förbättringsarbete, dels vid förändringar i befintliga, dels vid utformning av nya produktionssystem.

• Muntligt och skriftligt redogöra för ett arbetsorganisatoriskt delområde.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• Föreslå och motivera förändringar av en befintlig arbetsorganisation med stöd av grundläggande begrepp och principer inom området arbetsorganisation.

Innehåll
Centrala begrepp i kursen: Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Historik och utvecklingstrender inom arbetsorganisationen. Arbetsutformningens beteendevetenskapliga grunder. Gruppteori. Ledarskap och arbetsmiljö. Förändringsstrategier. Utvecklingsprocesser. Japansk arbetsorganisation och nya produktionskoncept. Förbättringsarbete och kompetensutveckling. Personaladministration - ansvar som chef och anställd. Visualiseringsmetoder. Utformning av arbetsorganisation.

Litteratur
Bohgard, M et al.: Arbete och teknik på människans villkor. Prevent, Stockholm, 2008. ISBN: 978-91-7365-037-3.
Rendahl, Jan-Erik: Att förändra och leda morgondagens arbete. 1995.
Rubenowitz, S. Organisationspsykologi och ledarskap. Studentlitteratur 2004. ISBN: 978-91-44-04190-2
Kompendium från institutionen, samt utdelat material.
Litteratur finns tillgänglig på kursens hemsida.