Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
LEDNING OCH SAMARBETE I PROJEKTMAMF05
Management and Cooperation in Projects

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: I4, M4. Kursansvarig: Prof Per Odenrick, Per.Odenrick@design.lth.se och Tekn dr Mikael Blomé, Mikael.Blome@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänt projektarbete. För slutbetyg sammanräknas resultaten från tentamen och projektarbete. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge kursdeltagarna tillräckliga kunskaper och insikter i att hantera de krav och befogenheter som ställs på ledning och medarbetare i projekt. Kursen avser därför till att ge färdigheter i att motivera och tillämpa olika metoder för att initiera, planera, genomföra, rapportera, samt följa upp ett projekt. Kursen avser även att ge insikter i projektdeltagarnas förutsättningar såsom drivkrafter, värderingar och attityder, vilket påverkar samspelet mellan deltagarna i ett projekt. Speciell vikt läggs vid olika organisationers och företags forsknings- och utvecklingsprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens struktur bygger på dels metoder vid genomförande av projekt, dels förståelse för förutsättningarna för att få ett väl fungerande samarbete, där föreläsningar, övningar/laborationer, uppgifter och företagskopplade projekt samverkar för att skapa en helhetsbild. I kursen presenteras teorier, metoder och tekniker som övergripande behandlar ledning och samarbete i projekt, samt mer specifika metoder tillämpbara under projektets gång. De olika kursmomenten kombineras på ett sätt som stödjer erfarenhetsbaserat lärande genom reflektion och konkreta kopplingar till tidigare, nuvarande, och framtida erfarenheter och möjligheter. Kursen fokuserar på att hur projekt som arbetsform kan användas för att öka innovationsförmågan i företag och organisationer.

Centrala begrepp och moment i kursen:

Litteratur
Briner, W et al. Project Leadership. Gower, 1996, second ed. ISBN: 0-566-07785-X
Döös M, Wilhelmsson L (2009) Organising work places for innovation and growth – Experiences from companies´effort to organise for competitiveness, VINNOVA
Olsson A m fl (2008) Innovationsförmåga, PIEp, KTH, Stockholm
Sandkull B m fl (2008) Illusion eller verklighet? Planerade förändringar i företag, Studentlitteratur.