Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
BELASTNINGS- OCH KOGNITIONSERGONOMIMAMA05
Cognitive and Physical Ergonomics

Antal högskolepoäng: 10. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign; Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MAM081, MAMA10 och TNS112. Obligatorisk för: KID2. Kursansvarig: Arne Svensk, tekn lic;, arne.svensk@certec.lth.se och Per Odenrick, professor, per.odenrick@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkända inlämningsuppgifter och godkänd skriftlig och muntlig redovisning av gruppuppgifter/projekt. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att studenterna tidigt i utbildningen skall lära sig att utveckla produkter, företeelser och miljöer som är anpassade till människors fysiska och kognitiva förutsättningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller individuella uppgifter och gruppuppgifter/projekt samt föreläsningar/seminarier som behandlar följande områden:

Litteratur
Norman, D. A. The Design of Everyday Things. MIT Press 2002. ISBN:978-0-465-06710-7.
Mathiassen, S-E.,Munch-Ulfsfält, U., Nilsson, B. och Thornblad, H. . Ergonomi - för ett gott arbete, Prevent 2007
Material som delas ut vid kursstart och i samband med föreläsningarna/seminarierna.