Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MÄNNISKANS SAMSPEL MED TEKNISKA SYSTEMMAMA01
Human Machine Interaction

Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MAM070, MAM095 och MAM203. Obligatorisk för: C1. Kursansvarig: Fredrik Rassner, Fredrik.Rassner@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkända rapporter samt godkänd tentamen. Slutbetyget bestäms av en sammanvägning av projektarbete (genomförande och rapporter) och en individuell skriftlig tentamen. Övrigt: Obligatoriska moment: samtliga moment i handledda övningar. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att studenten skall få en introduktion till ämnesområdet arbetsvetenskap samt få en översikt hur människans fysiska, perceptionella och kognitiva egenskaper påverkar människans samspel med tekniska system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs kunna:

1. Redogöra för ljud/buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, kemiska hälsorisker, belastningsergonomi med avseende på:

2. Redogöra för hur psykologiska och sociala aspekter påverkar arbetsmiljön.

3. Redogöra för hur människan och arbetet påverkas av faktorer i samverkan.

4. Redogöra för olika arbetsorganisatoriska modeller samt hur dessa styr och påverkar arbetsmiljön.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Diskutera hur människans möjligheter och begränsningar (fysiska, perceptionella och kognitiva egenskaper) har betydelse för människans samspel med tekniska system.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Söka och kritiskt värdera kunskap inom arbetsvetenskap.

Innehåll

Litteratur
Bohgard M et al.: Arbete och teknik på människans villkor. Prevent, Stockholm, 2008.Pettersson, G, Olsson, G, Alaküla, M: Teknisk rapportskrivning. Lunds universitet, Dep. of Industrial Engineering and Automation, 1999.
Följande böcker rekommenderas också:
Svenska språknämnden: Skrivregler. Liber 2000.
Strömquist, S: Skrivboken. Gleerups 2000.
Kompletterande litteratur för projektarbetet enligt projektets behov.