Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ARBETE-MÄNNISKA-TEKNIK, PROJEKTMAM032
Working Environment, Project

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: C4, C4da, D4, I4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Lars-Göran Swensson, Lars-Goran.Swensson@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Förkunskapskrav: MAM203 Arbete-männsika-teknik, grundkurs eller MAM070 Arbete-människa-teknik eller MAM041 Människa- maskin- system eller MAM026 Arbetsorganisation eller MAM061 Människa-dator interaktion eller MAM242 Aerosolteknologi eller MAM110 Människan och teknologin eller MAM095/MAMA01 Människans samspel med tekniska system eller MAM085 Ergonomi eller ABF015 Universal design eller ABF061 Arkitektur för ingenjörer eller MAM090 Människa, teknik, organisation och hantering av risker eller MAM101 Virtual Reality i teori och praktik eller MAM120 Användbarhetsutvärdering eller MAMA05 Belastnings- och kognitionsergonomi eller MAMF01 Ledning och samarbete i projekt eller MAMF10 Arkitektur och design för ett hållbart samhälle eller MAMF15 Arbetsorganisation och ledarskap. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapportering ligger till grund för betygsättningen. Obligatoriska moment: handledda projektövningar, skriftlig rapport och slutseminarium. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig en fördjupad förmåga att identifiera och lösa arbets- och/eller användbarhetsrelaterade problem och att med utgångspunkt från vetenskapliga rön kunna planera och designa:

så att en god arbetsmiljö/användbarhet erhålles med hänsyn till olika produktionsbetingelser samt produktions- och funktionskrav. Kursen syftar också till att träna eleven i utredningsarbete och projektledning på ett sådant sätt att projektet ska kunna utökas till ett examensarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens innehåll anpassas efter studenternas tidigare val och inriktning. Övningsobjekt väljs och projektplaner läggs upp så att tidigare kunskaper i arbetsmiljöteknik tillämpas och fördjupas. I samförstånd med annan institution kan projektet nära anknyta till verksamheten vid denna. Vid behov studieresor för inventeringar och miljöstudier.

Litteratur
Bestäms efter projektets innehåll.