Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ARBETSORGANISATIONMAM026
Work Organization

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MAMF15 och MAMN05. Valfri för: C4, D4, I4, M4. Kursansvarig: Tekn dr Mikael Blomé. Examinator: Professor Per Odenrick, Mikael.Blome@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: Examinationen består av tre delar. Skriftlig dugga på introduktionen, fördjupningsuppgift och skriftlig tentamen. Övrigt: Introduktionsföreläsningen är obligatorisk liksom schemalagd introduktion och genomgång av fördjupningsuppgift. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge förståelse för hur industriellt arbete byggs upp, fördelas och samordnas med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Centralt i kursen är arbetets och det tekniska produktionssystemets utformning och ömsesidiga anpassning under samtidigt beaktande av betingelser för produktivitet och arbetstillfredsställelse. Till ämnet hör kombinationer av sociala och tekniska aspekter, dels vid förändringar i befintliga produktionssystem, dels vid utformning av nya. Kursen ger speciellt förståelse för villkoren vid genomförande av förändringar i arbetsorganisationer och vilka krav detta ställer på ledarskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Centrala begrepp i kursen: Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Historik och utvecklingstrender inom arbetsorganisationen. Arbetsutformningens beteendevetenskapliga grunder. Gruppteori. Ledarskap och arbetsmiljö. Förändringsstrategier. Utvecklingsprocesser. Japansk arbetsorganisation och nya produktionskoncept. Förbättringsarbete och kompetensutveckling. Personaladministration - ansvar som chef och anställd. Visualiseringsmetoder. Utformning av arbetsorganisation.

Litteratur
Bohgard, M et al.: Arbete och teknik på människans villkor. Prevent, Stockholm, 2008. ISBN: 978-91-7365-037-3.
Rendahl, Jan-Erik: Att förändra och leda morgondagens arbete. 1995.
Rubenowitz, S. Organisationspsykologi och ledarskap. Studentlitteratur 2004. ISBN: 978-91-44-04190-2
Kompendium från institutionen, samt utdelat material.
Litteratur finns tillgänglig på kursens hemsida.