Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
POLYMERKEMIKTE080
Polymer Chemistry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: K4m, N4m. Kursansvarig: Univ. lektor Patric Jannasch, patric.jannasch@polymat.lth.se, Polymerteknologi. Förutsatta förkunskaper: KOO052 Material- och polymerteknologi, KOO095 Funktionella material eller FKMN01 Polymera material. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Förtur kommer i första hand att ges till studenter på kemiteknikprogrammet och programmet för teknisk nanovetenskap vid LTH. I andra hand görs urval på grundval av antalet uppnådda ECTS-poäng. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända laborationsrapporter och inlämningsuppgifter, samt deltagande på obligatoriska studiebesök hos industrin. Tentamensresultat ger slutbetyget. Hemsida: http://www.polymat.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge de specialkunskaper som fordras för att kunna:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar huvudområdena polymerisation, polymerer i lösning och nedbrytning av polymerer:

Kursens teoretiska innehåll behandlas på föreläsningar. Studenternas förmåga att lösa polymerkemiska problem tränas under räkneövningar. Genom individuella inlämningsuppgifter tränas dessutom studenternas i att självständigt lösa problem. Utvalda huvudmoment i kursen belyses praktiskt genom laborationer i grupp, och genom studiebesök hos lokal polymertillverkade och polymeranvändande industri får studenterna en inblick i modern polymerkemisk produktion och utvecklingsarbete.

Litteratur
J.M.G. Cowie, V. Arrighi; Polymers: Chemistry & Physics of Modern Materials, 3rd edition. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 2008. ISBN-13: 978-0-8493-9813-1 (Softcover).
Utdelade laborationshandledningar, problemsamling, mm.