Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MATERIAL- OCH POLYMERTEKNOLOGIKOO052
Materials and Polymer Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: K3. Valfri för: B4. Kursansvarig: Professor Staffan Hansen, Staffan.Hansen@polymat.lth.se och Universitetslektor Patric Jannasch, Patric.Jannasch@polymat.lth.se, Materialkemi. Förutsatta förkunskaper: KOO101 Grundläggande kemi, KOK012 Organisk kemi, KOO022 Oorganisk kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Genomfört projekt. Tentamensresultatet ger slutbetyg. Undervisningen sker i form av föreläsningar och ett litteraturprojekt (obl.). Litteraturprojektet genomförs i mindre grupper. Med utgångspunkt från en utdelad vetenskaplig översiktsartikel av ett modernt materialområde, väljs en originalartikel per student. Gruppen redovisar översikten och de enskilda artiklarna muntligen. Hemsida: http://www.polymat.lth.se/.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna tillgodogöra sig materialvetenskaplig litteratur.

Innehåll
Följande moment behandlas:

Litteratur
Askeland, D.R., Fulay, P.P: Essentials of Materials for Science and Engineering (SI Edition), 2nd edition. Cengage 2010, ISBN-13: 978-0-495-43850-2.
Fried, J.R: Polymer Science and Technology. Prentice Hall Ptr 2003, ISBN 0-13-018168-4.
Utdelat material.