Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MATERIALKEMIKOO045
Materials Chemistry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FFFN05. Obligatorisk för: K4m, N4m. Kursansvarig: Professor Staffan Hansen, Staffan.Hansen@polymat.lth.se, Materialkemi. Förutsatta förkunskaper: KOO101 Grundläggande kemi, KOO022 Oorganisk kemi, KOO052 Material- och polymerteknologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, vars resultat ger slutbetyg. Godkänd muntlig presentation. Godkänd projektrapport. Hemsida: http://www.polymat.lth.se/.

Syfte
Kursen skall ge fördjupade kunskaper i fasta tillståndets strukturkemi och dess karakteriseringsmetoder, samt materialkemi inkluderande syntesmetoder. Kursen skall också ge fördjupande kunskaper i sambandet mellan atomstruktur och materials kemiska och fysikaliska egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar huvudområdena; atomstrukturer hos oorganiska material, metoder för strukturbestämning av kristallina material, syntes av kristaller, sambandet mellan atomstruktur och olika fysikaliska egenskaper. Kursen omfattar också beskrivning av defekter i kristallina material.

Projektarbete: Några viktiga oorganiska materials strukturer studeras med hjälp av grafisk modellering i tre dimensioner, samt eget bygge av modeller. Som hjälpmedel i projektarbetet användes en internationell oorganisk strukturdatabas och visualiseringsprogram. Projektarbetet redovisas i form av en skriftlig rapport och en muntlig presentation för kursdeltagarna

Litteratur
Smart, L och Moore, E: Solid State Chemistry, An Introduction, 3rd ed. CRC 2005. ISBN: 0-7487-7516-1.
Utdelat material.