Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ALLMÄN OCH OORGANISK KEMIKOKA01
General and Inorganic Chemistry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TEK285. Obligatorisk för: N1. Kursansvarig: Docent Ola Wendt, ola.wendt@organic.lu.se, Bioorganisk kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Tentamensresultat ger slutbetyg. Övrigt: Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med TEK285. Hemsida: http://www-gu.ftf.lth.se/arskurs1/Kemi/Kemi1.html.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar inom bl a nanoteknik belyses och förklaras fundamentala kemiska processer.

Kursen behandlar följande moment:

Praktiks problemlösning inom ovanstående områden spelar en stor roll för att uppnå lärandemålen. Kurslitteraturen ger de studerande färdighet i naturvetenskaplig och kemisk vokabulär och fackterminologi på engelska.

Litteratur
Atkins P. and Jones, L.: Chemical Principles, The Quest for Insight, 4:th ed, Freeman 2007/2008. ISBN 9780716799030.