Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
LÄKEMEDELSSYNTESKOK090
Drug Synthesis

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: KOK020 och KOK021. Valfri för: B4l, K4l, K4m. Kursansvarig: Universitetslektor Kenneth Wärnmark, kenneth.warnmark@organic.lu.se, Bioorganisk kemi. Förkunskapskrav: KOK012 Organisk kemi, allmän kurs. Prestationsbedömning: För godkänd läskurs krävs godkänd examination via tentamen. Hemsida: http://www.organic.lu.se/Education/Kemiteknik&Bioteknik/DrugSynth/DrugSynth.html.

Syfte
Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i syntetisk organisk kemi samt att ge grundläggande kunskaper i fysikalisk-organisk kemi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar främst organiska reaktioner för att selektivt skapa kol-kol bindningar. Detta inkluderar enolat-kemi, aromatisk substitution, metallorganiska reaktioner, pericykliska reaktioner och radikal kemi. I kursen ingår även reaktioner för oxidation och reduktion. Begrepp som kemo-, regio-, och stereoselektivitet betonas. Elementär retrosyntetisk analys av målmolekyler gås igenom. De bakomliggande mekanismerna kring de viktiga reaktionstyperna studeras för att förstå utfallet med avseende på selektivitet. De vanligaste namnreaktionerna lärs ut. En stor del av kursen behandlar metoder att utreda reaktionsmekanismer, t.ex. linjära fria energisamband och primär isotopieffekt.

En viktig aspekt är att kunna rita upp tydliga bilder av organiska molekyler och skriftligt och muntligt presentera organiska reaktioner för att förklara mekanismer. Organisk kemis roll i läkemedelsutveckling och syntes av komplexa organiska molekyler kommer att belysas.

Litteratur
Clayden, J, Greeves, N, Warren, S, Wothers, P: Organic Chemistry. Oxford University Press 2001. ISBN 0-19-850346-6.