Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MOLEKYLÄR CELLBIOLOGIKMB050
Molecular Cell Biology

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: W2. Kursansvarig: Professor Peter Rådström, Docent Lei Ye, Professor Ulf Nilsson, Peter.Radstrom@tmb.lth.se, Teknisk mikrobiologi. Prestationsbedömning: Skriftlig examination och skriftliga rapporter. I prestationsbedömingen ges extra poäng till de studenter som genomför en muntlig presentation baserad på en litteraturstudie. Hemsida: http://www.tmb.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge de enskilda studenterna en teoretisk och praktisk kunskap i kemiska ämnens reaktivitet och toxicitet samt cellens uppbyggnad och funktion med tonvikt på mikroorganismer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen introducerar studenterna till den fascinerande världen av levande celler med tonvikt på bakterier, deras genetik och fysiologi. Ämnet belyser enzymatisk katalys, cellens arvsmassa, cellulära transportmekanismer samt tekniker för att påvisa, kvantifiera, identifiera och odla olika typer av mikroorganismer. Dessutom behandlas cellens energiomsättning för att ge en djupare förståelse för de biogeokemiska kretsloppen. I samband med energimetabolismen belyses respiration och fotosyntesen.

Laborationskursen belyser teoretiska avsnitt ur kursen som t.ex. kemiska strukturelement som är associerat med toxicitet, upprening och karakterisering av enzymer, samt hur mikroorganismer kan anpassa sig till nya miljöer via genetiskt utbyte. Mikroorganismers mångfald, funktion m.m. illustreras via moment där morfologi, fysiologi, tillväxt och antalsbestämningar studeras. Det genetiska materialets uttryck och reglering belyses med bakteriers fysiologiska anpassning och tillväxt under olika odlingsbetingelser. Celltoxiska och antimikrobiella ämnens inverkan studeras på såväl högre celler såsom bakterier.

Litteratur
Prescott, L.M., Harley, J.P. and Klein, D.A., Microbiology, Seventh Edition, McGraw-Hill, 2007. ISBN 978-0-07-110231-5.
Kompendium i biokemi.
Föreläsningsmaterial.
Laborationskompendium.