Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
LIVSMEDELSVETENSKAP: KOMPLEXA LIVSMEDELKLG080
Integrated Food Science

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: B4lm, MLIV1. Kursansvarig: Malin Sjöö, malin.sjoo@food.lth.se, Livsmedelsteknologi. Förutsatta förkunskaper: KLG060 Livsmedelskemi. KNL031 Human Nutrition - Functional Foods, KMB060 Mikrobiologi. Prestationsbedömning: Laborationsrapporter, inlämnings- och seminarieuppgifter, skriftlig tentamen. Övrigt: Obligatoriskt deltagande i seminarier och laborationer. Dessutom ingår studiebesök, föreläsningar och övningar. Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se.

Syfte
Att ge en vetenskapligt baserad helhetssyn på komplexa livsmedel avseende processteknik, funktionella egenskaper, näringsvärde och kvalitet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Coultate, T.P Food – The chemistry of its components, The Royal Society of Chemistry, Cambride, UK, 2002 ISBN: 0-85404-615-1
Kessler, H.G Food and Bio Process Engineering, Dairy Technology, Verlag A. Kessler, Tyskland 2002, ISBN: 3-9802378-0
Singh, P & Heldman D Introduction to Food Engineering 3rd Edition. London Academic Press 2001 ISBN: eller motsvarande
Gibney, MJ; MacDonald, IA; Roche, HM (Eds): Nutrition & Metabolism. Blackwell Science 2003. ISBN:0-632-05625-8 eller senare upplaga.