Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MOLEKYLÄR VÄXELVERKAN OCH DYNAMIKKFK090
Molecular Interactions and Dynamics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: B2, K2. Valfri för: N4m, N4nbm, Pi4, Pi4bm, Pi4bs. Kursansvarig: Bengt Jönsson, Bengt.Jonsson@bpc.lu.se och Kristofer Modig, kristofer.modig@bpc.lu.se, Biofysikalisk kemi. Förutsatta förkunskaper: FMAA01 Endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra, KFK080 Termodynamik. Prestationsbedömning: Examination sker genom en skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs också att kursens fyra obligatoriska laborationer är godkända. Hemsida: http://www.mps.lu.se/bpc/teaching.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenterna en inblick i hur intermolekylära interaktioner styr makroskopiska systems statiska och dynamiska egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kunna värdera giltigheten för de olika modeller som framtagits i kursen.

Innehåll
Kursen består av två delar: Växelverkan och struktur (ca 80% av kursen) samt Molekylär dynamik (ca 20% av kursen).

I den första delen av kursen visas hur intermolekylär växelverkan ger upphov till struktur på mikroskopisk och mesoskopisk nivå samt kvalitativt kan förklara och förutsäga materiens makroskopiska egenskaper. Detta ger en molekylär förklaring till stora delar av den fenomenologiska termodynamiken. Innehållsmässigt består denna kursdel av tre huvudmoment: (1) klassisk elektrostatik och intermolekylär växelverkan, (2) statistisk termodynamik med tillämpningar på bl.a. adsorption, vätskor och elektrolytlösningar, samt (3) molekylära simuleringsmetoder.

Den andra delen av kursen behandlar molekylers rörelse i gaser (kinetisk gasteori) och vätskor (diffusion) och ger därmed den molekylära grunden för makroskopiska transportprocesser.

Litteratur
För studenter på K, N och Pi:
Jönsson, B: Kompendium 1 och 2 i Molekylär växelverkan och dynamik. Biofysikalisk kemi 2011.
För studenter på B:
Dill, K and Bromberg, S: Molecular driving forces. Statistical thermodynamics in Chemistry and Biology. Taylor & Francis Inc 2002. ISBN: 0815320515.