Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
TERMODYNAMIKKFK080
Thermodynamics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: B2, K2. Valfri för: Pi4. Kursansvarig: Bengt Jönsson, Bengt.Jonsson@bpc.lu.se och Kristofer Modig, kristofer.modig@bpc.lu.se, Biofysikalisk kemi. Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FMAA01 Endimensionell analys, KOO101 Grundläggande kemi. Prestationsbedömning: Examination sker genom en skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs också att kursens fyra obligatoriska laborationer är godkända. Hemsida: http://www.mps.lu.se/bpc/teaching/.

Syfte
Att ge studenterna en insikt i klassisk termodynamik. Att förmedla en förståelse för de termodynamiska begreppen och teorierna och att öva upp förmågan att lösa problem utifrån denna insikt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
För studenter på K:
Atkins, PW: Physical Chemistry, 9th Ed. Oxford 2006. ISBN: 0199543372.
För studenter på B:
Dill, K and Bromberg, S: Molecular driving forces. Statistical thermodynamics in Chemistry and Biology. Taylor & Francis Inc 2002. ISBN: 0815320515