Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
KEMITEKNIKKETA01
Chemical Engineering

Antal högskolepoäng: 21. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KKK060 och KKK065. Obligatorisk för: K1. Kursansvarig: Univ.adj. Michaël Grimsberg, Michael.Grimsberg@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Prestationsbedömning: Skriftliga och muntliga framställningar, inlämningsuppgifter, datorlaborationer, tentamen. Poängsatta delmoment: 6. Övrigt: Kursen ges gemensamt av Institutionen för Kemiteknik och avdelningen för Numerisk Analys. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/keta01/.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Industriell process: Insikt om kemitekniska principer och hur en industriell process byggs upp. Överblick över strukturen i svensk kemiteknisk industri.
Grundläggande kemiteknik: Materialbalanser. System med flera faser. Energibalanser. Differentiella material- och energibalanser.
Beräkningsteknik: Matlab. Numeriska metoder för linjära ekvationssystem, olinjära ekvationer, integraler, olinjära ekvationssystem och differentialekvationer.
Hållbar utveckling: Kretsloppsprinciper. Industrin i samhället. Grön kemi och grön teknik. Industrins in- och utflöden. Livscykelanalys. Risker.
Verktyg: Datoranvändning. Bibliotekskunskap och informationssökning. Projektarbete.
Muntlig och skriftlig framställning.

Litteratur
Murphy, R: Introduction to Chemical Processes. McGraw-Hill 2007. ISBN: 0071254293.
Rydh, C J, Lindahl, M och Tingström, J: Livscykelanalys. Studentlitteratur 2002. ISBN; 91-44-02447-9
Grimsberg, M: Grundläggande Kemiteknik – Studiematerial. Institutionen för Kemiteknik 2010.
Grimsberg, M: Börja med Matlab. Institutionen för Kemiteknik 2009.
Arévalo, C: Scientific Computing with MATLAB in Chemical Engineering and Biotechnology. Avdelningen för Numerisk Analys 2009.
Kurspärm i Kemiteknik 2010.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Industriell process.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapportering. Studiebesök.

Kod: 0207. Benämning: Hållbar utveckling.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapportering. Posterredovisning. Studiebesök.

Kod: 0407. Benämning: Material, - och energibalanser.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen i material- och energibalanser.

Kod: 0507. Benämning: Beräkningsteknik.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen i beräkningsteknik.

Kod: 0607. Benämning: Verktyg för kemitekniker.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorövningar. Deltagande i brandskyddsutbildning.

Kod: 0707. Benämning: Obligatoriska inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgfiter med tillämpning av Matlab för att lösa kemitekniska problem.