Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
BIOPROCESSTEKNIKKBT115
Bioprocess Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: BLT010 och KBT070. Obligatorisk för: B3, MBIO1. Valfri för: K4p, W4p. Kursansvarig: Professor Olle Holst, Olle.Holst@biotek.lu.se, Bioteknik. Förkunskapskrav: KMB060 Mikrobiologi. Förutsatta förkunskaper: KET045 Kemisk reaktionsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänd laborationsrapport. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.biotek.lu.se/KBT115.

Syfte
Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för hur biokatalysatorer kan användas i processtekniska sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Mikrobiell kinetik, odlingsteknik, enzymteknologi, industriella mikroorganismer, mätning och styrning, råvaror för bioteknikindustrin, sterilisering och biosäkerhet, bioreaktorer, masstransport, enzymteknologi, nedströmsoperationer. Laboration i odlingsteknik.

Litteratur
Schuler, M. L., Kargi, F. : Bioprocess Engineering - Basic Concepts. Prentice Hall, New Jersey. 2000. ISBN 9780130819086
Stenciler

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Bioprocessteknik.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0207. Benämning: Laboration.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport.