Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
BIOTEKNISKA SEPARATIONSPROCESSERKBT060
Separations in Biotechnology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: B4pt. Alternativobligatorisk för: MBIO1. Valfri för: B4mb, K4p. Kursansvarig: Professor Olle Holst, Olle.Holst@biotek.lu.se, Bioteknik. Förkunskapskrav: KBK011 Biokemi, KAT031 Separationsproceser. Kan ställas in: Vid mindre än 6 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkänd labrapport och projektuppgifter. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.biotek.lu.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Hatti-Kaul, R., Mattiasson, B., (2003) Isolation and Purification of Proteins, Marcel Dekker, NY. Stenciler.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Biotekniska separationsprocesser.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0208. Benämning: Laboration.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport.