Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PROJEKTKURS I KROMATOGRAFISK ANALYSKAKN05
Project in Chromatographic Analysis

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: KAK050 och KAK070. Alternativobligatorisk för: MBIO1, MLIV1. Valfri för: B4l, B4lm, B4mb, K4l. Kursansvarig: Universitetslektor Margareta Sandahl, Margareta.Sandahl@organic.lu.se och Clas Wesén, 0703-978762, Teknisk analytisk kemi. Förkunskapskrav: KAKF01. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänt projektarbete samt godkänd examination via duggor eller tentamen samt godkänd laborationskurs. Hemsida: http://www.organic.lu.se.

Syfte
Kursen skall ge fördjupade insikter och färdigheter i separationsbaserade analytiskkemiska tekniker som är vanligt förekommande i bl.a. läkemedels-, livsmedels-, miljö- samt polymeranalys och i bioteknisk och biokemisk analys.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar olika analytiska separationstekniker och metoder, så som HPLC och LC/MS, GC och GC/MS, CE (kapillärelektrofores) och CEC (kapillärelektrokromatografi) samt FFF (fältflödesfraktionering), vilka används för karaktärisering och kvantifiering av låg- och makromolekylära substanser och som är vanligt förekommande inom läkemedels-, livsmedels-, miljö-, bioteknisk och biokemisk analys.

En viktig del av kursen ägnas åt optimeringsstrategier av analystekniker för effektivisering av separations- och detektionsbetingelser. Analyskvalitet behandlas med begrepp som kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, god laboratoriepraxis (GLP) och metodvalidering, här uppmärksammas såväl provbehandling som slutanalys.

Den andra delen av kursen ägnas åt projektarbeten där kompletta industri och/eller forskningsrelevanta analyser planeras och utförs.

Litteratur
Harris, D C: Quantitative Chemical Analysis. Seventh ed. Freeman 2007. ISBN: 0-7167-7041-5.
Avd. för analytisk kemi: kompendier.
Avd. för analytisk kemi: laborationstext.