Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
GLOBALISERING OCH INNOVATIONINNN10
Globalization and Innovation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: INN005. Valfri för: I4ai, I4, M4. Kursansvarig: CIRCLE. Förkunskapskrav: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK och MIO022 Företagsorganisation. Prestationsbedömning: Prestationsbedömningen görs främst genom en hemtentamen (70 % av det slutliga betyget). Därutöver förekommer gruppövningar, diskussioner och presentationer (30 % av det slutliga betyget). Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.circle.lu.se.

Syfte
Kursens övergripandesyfte är att studenterna skall skaffa sig grundläggande kunskap i hur företag, i olika sektorer, utvecklar och implementerar strategier för global konkurrenskraft. Generella mål med kursen är att studenterna skall utveckla förståelse för varför forskning och utveckling och kunskapstillgångar har blivit centrala i företags strategiska tänkandet. Mer specifikt skall studenterna bli bekanta med flertalet strategiska mekanismer och processer i olika sektorer, så som vertikal disintegration (outsourcing och nätverkande), hur företag tillägnar sig och använder kunskap (innovationssystem, etc.). Praktiska mål är att studenterna skall använda de grundläggande koncepten och diskutera strategiska alternativ för globalisering av innovationer, och använda kunskapen från kursen i problemorienterad empirisk forskning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha utvecklat förståelse för:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en grundläggande förståelse för hur olika teknologiska strategier formas i en global konkurrens. Fokus är primärt på internationell handel och investeringars förändrade mönster, integrationen av affärsnätverk på regional och global nivå, och hur dessa förändras som respons på den pågående globaliseringsprocessen.

Litteratur
Artiklar.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Hemtentamen.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH.

Kod: 0211. Benämning: Falldiskussioner.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH.