Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ENTREPRENÖRSKAP I NYA OCH BEFINTLIGA FÖRETAGINNN05
Entrepreneurship in New and Established Ventures

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: I4ai, I4. Kursansvarig: CIRCLE. Förkunskapskrav: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK och MIO022 Företagsorganisation. Prestationsbedömning: Betyg kommer att grunda sig på: Casepresentation och -diskussion (20%), Projektarbete (30%), Salstentamen (50%). På momenten casepresentation och –diskussion samt projektarbete kan studenterna erhålla betygen G och U, vid U måste studenten komplettera. Salstentamen är grundläggande för det individuella betyget. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.circle.lu.se.

Syfte
Syftet med kursen är att introducera studenten till entreprenöriella uppstartsprocesser och affärsdrivande processer i nya och existerande företag. Sådana processer inbegriper idéformulering, utvecklande av affärsmodell för en ny eller existerande marknad, resursattrahering och genomförande av en affärsprocess. Förutsättningarna för affärsutveckling i nya företag och i etablerade organisationer har många likheter såväl som skillnader och dessa kommer att belysas i kursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten ha förståelse för och kunna problematisera:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten:

Innehåll
Nya affärsprocesser äger rum inom såväl som utanför etablerade företag. Entreprenörskap är viktig för nya affärsprocesser oavsett var dessa äger rum. Kursen kommer att behandla entreprenörskap som fenomen i samhället från etablerat företagsperspektiv såväl som från det nystartade företagets perspektiv. Frågor som behandlas specifikt är: Vem är entreprenören?; Vilka är skillnaderna och likheterna mellan entreprenörskap i nya och etablerade företag?; Hur samspelar entreprenöriella processer mellan och nya och etablerade verksamheter?; Hur kan etablerade verksamheter utnyttja entreprenörskapet som en resurs i sina affärsprocesser?

En viktig komponent i kusen inbegriper utvärderingen av nya affärsidéer samt resursanalys och resursskapande.

Litteratur
Artiklar

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH.

Kod: 0210. Benämning: Falldiskussioner.
Antal Högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG.

Kod: 0310. Benämning: Projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG.