Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INNOVATION MANAGEMENTINNN01
Innovation Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: INN001 och INN010. Valfri för: F4, I4ai, I4, M4. Kursansvarig: CIRCLE. Förkunskapskrav: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK och MIO022 Företagsorganisation. Prestationsbedömning: Betyg kommer att grunda sig på: Casepresentation och -diskussion (20%), Projektarbete (30%), Salstentamen (50%). På momenten casepresentation och –diskussion samt projektarbete kan studenterna erhålla betygen G och U, vid U måste studenten komplettera. Salstentamen är grundläggande för det individuella betyget. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.circle.lu.se.

Syfte
Kursen ”Innovation Management” syftar till att (1) ge studenterna grundläggande kunskap om innovationer och innovationsprocesser ur ett företags- och organisationsperspektiv, och att (2) ge studenterna tillgängliga teoretiska och praktiska verktyg att förstå och hantera verklighetsanknutna innovationsprocesser; teknikutveckling och innovationsstrategi, till exempel strategier för utveckling av nya produkter (varor och tjänster).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten ha förståelse för och kunna problematisera:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten:

Innehåll
När den globala konkurrensen ökar och produktutvecklingscyklerna förkortas, måste företag, särskilt i den högteknologiska sektorn, behålla sin konkurrenskraft över tid om de ska överleva. Kursen fokuserar på de utmaningar företag ställs inför när de försöker handskas med och leda innovation och överföra teknologiska, marknadsrelaterade, ekonomiska, institutionella eller organisatoriska möjligheter till konkurrensfördelar genom att skapa nya produkter (varor eller tjänster) och processer. För att lyckas med detta behöver företaget en solid förståelse av innovationsprocessernas dynamiska karaktär och kompetens att analysera företagets resursbehov och processen för resursmobilisering.

Uthållig innovation är endast möjlig om företaget har rutiner för att arbeta med innovationsarbetet, till exempel genom omvärldsanalys. Kursen kommer att ge studenten praktisk kunskap i hur man kan använda olika verktyg för lärande inom företaget.

Litteratur
Westland, J. C. Global Innovation Management. Palgrave Macmillan. 2008. 978-0-230-52491-0
Artiklar

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH.

Kod: 0211. Benämning: Falldiskussioner.
Antal Högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG.

Kod: 0311. Benämning: Projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG.