Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
CAD EVOLUTIONIDEN20
CAD Evolution

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MID1. Kursansvarig: Andreas Hopf, andreas.hopf@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: 80% närvaro, hemarbete enligt lärares anvisningar. Övrigt: Kursen innehåller diskussioner och genomgångar i grupp. Individuellt arbete utförs under handledning. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
- Vidareutveckla grundläggande färdigheter i 3d-modellering och rendering

- Presentera avancerade tekniker för 3d-modellering och rendering

- Ge en överblick över mindre vanlig mjukvara och program med öppen källkod

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Visa förmåga att se potentialen i mindre vanlig mjukvara och i program med öppen källkod.

- Visa kännedom om 3d-arbetsflöden, existerande och under utveckling, med avseende på simulering (mjukvara), analys (utförbarhet) och utförande (produktion).

- Visa förmåga att utvärdera tillämpbarhet och interoperabilitet i miljöer med blandad mjukvara.

Innehåll
- Avancerad modellering: Autodesk Alias Automotive, Robert McNeel & Associates Rhino/Grasshopper, ParaCloud GEM, Texas A&M University Visualization Laboratory TopMod3D, etc.

- Avancerad rendering: Bunkspeed hyperShot HD och Next Limit Technologies Maxwell Render.

- Outputting till digitala tillverkningstekniker, som snabbframställning av metall- och plastprototyper och skärning, bockning och fräsning med CNC-laser.

Litteratur
- Företagens online-dokumentation, diskussionsfora och nyhetsgrupper.