Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DESIGN MANAGEMENT IIIDEN15
Design Management II

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TEK065. Obligatorisk för: ID5. Kursansvarig: Lisbeth Svengren-Holm, Lisbeth.Svengren_Holm@design.lth.se, Industridesign. Förkunskapskrav: IDEA70. Prestationsbedömning: Efter genomgången kurs skall studenten kunna: redovisa skriftligt och muntligt de genomförda analyserna och det genomförda projektet. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna identifiera och kritiskt granska designrelaterade frågor av viss komplexitet i enskilda företags specifika marknadssituationer, samt sätta design i relation till företagens övriga verksamhet och därmed även kunna belysa begränsningar (ur ett mångfacetterat perspektiv) och potential för företagens användning av design.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna lokalisera och utnyttja företagsinformation som ej är uppenbart relaterad till designfrågor.

I klassrummet genom aktivt deltagande visa en förmåga att på ett trovärdigt vis hantera relevanta design management-begrepp och verbaliseraett kritiskt tänkande.

Kunna organisera och hantera en projektgrupp med 2-4 deltagare och sedan på individuell basis leverera ett enskilt arbete som visar en väl utvecklad förmåga att kunna kombinera rigorös analys med lateralt tänkande, i tal, skrift och visuellt.

Innehåll
Kursens studieområden studeras och diskuteras ur flera olika perspektiv med hjälp av gäster, fallföretagsstudier,

diskussionsfall och kurslitteraturen.

Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på att utveckla en trovärdighet i design management-frågor inför framtida möten med företagsledare och övriga aktörer, samt en förmåga att angripa komplex företagsrelaterad information och skapa strukturer för att frigöra designs potential som outnyttjad tillgång.

Litteratur
Bruce & Bessant – ”Design in Business”, samt Verganti – ”Design-Driven Innovation”. Övrig litteratur i samråd med examinator .