Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INDUSTRIDESIGN PROJEKT IIIDEN10
Industrial Design Project II

Antal högskolepoäng: 20. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MID1. Kursansvarig: Claus-Christian Eckhardt, claus.eckhardt@design.lth.se och Andreas Hopf, andreas.hopf@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: 80% närvaro, genomförande av projekt enligt lärares anvisningar. Övrigt: Kursen innehåller diskussioner och genomgångar, enskilt eller i grupp. Individuellt arbete utförs under handledning. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
- Fördjupa inriktningen på det valda ämnesområdet

- Genomföra ett projekt inom industriell design, om möjligt i ett litet arbetslag

- Vid behov samarbeta med andra fakulteter vid Lunds universitet och/eller utomstående partner

- Vidareutveckla sitt analytiska och kritiska tänkande; estetiska färdigheter såväl som individuella uttrycksmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Visa fördjupad kännedom om terminologin samt förtrogenhet med pågående utveckling inom det valda ämnesområdet – i relation till ämnet industriell design

- Visa förmåga att skriva en instruktion på professionell nivå, ställa samman en projektplan och övervaka projektets förlopp; därtill att på ett effektivt sätt genomföra en fullständig designprocess från konceptgenerering till avslutande presentation och vid behov justera projektets inriktning

- Visa förmåga att utföra fördjupad forskning och reflektera över resultaten inom ramen för det valda ämnesområdet och effektivt sammanfatta och diskutera resultaten.

Innehåll
- På grundval av kunskaper och erfarenheter från Industriell design, projekt I går studenterna vidare i sitt teoretiska och praktiska arbete inom det valda ämnesområdet.

- Studenterna ska utveckla en fördjupad designstrategi för att förverkliga ett koncept (en produkt) inom de ramar som det valda ämnesområdet anger och beskriva det i en kompletterande analytisk uppsats.

- Resultatet, i form av en fysisk 3d-prototyp och/eller 3d-simulering eller en immateriell produkt, ska presenteras muntligt, visuellt och skriftligt, varvid också den använda processen ska diskuteras.

- 1. Särskilt för Form & teknologi

o Studier av teknologier som är under utveckling och deras relevans för designverksamhet

o Analys av nya processers estetiska, performativa och ekonomiska potential i samband med digital tillverkning

- 2. Särskilt för Livsstil & beteende

o Studier av socio-ekonomiska beroendeförhållanden inom olika marknader

o Analys av kulturella aspekter på design och utveckling av motsvarande scenarier och handlingsplaner

- 3. Särskilt för Människan & naturen

o Studier av systemfaktorer som formar människors företagsamhet

o Analys och diskussion av förändringshinder och möjligheter att övervinna dem

Litteratur
se IDE ? Introduktion och infasning i Master-utbildningen