Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
STAR DESIGNIDEN01
STAR Design

Antal högskolepoäng: 19,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Inget område. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AAU192. Valfri för: ID5. Kursansvarig: Per Liljeqvist, per.liljeqvist@design.lth.se, Industridesign. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet. Prestationsbedömning: 80% närvaro på föreläsningar, seminarier, genomgångar och övningar också vid fältbesök. Delgenomgångar med gästkritiker, regelbundna runda bordssamtal samt slutkritik med intern och extern jury. Projekten skall redovisas i text, ritningar, modell och utställning. Tyngdpunkten läggs vid att hela designprocessen är redovisad och en projektrapport ska lämnas in. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
S.T.A.R (Space and Terrestrial Architectural Research) Design startade 1998 som ett projekt i samarbete med NASA, Lyndon B. Johnson Space Center in Houston, Texas, USA. Det är ett projekt i ständig utveckling, där tema varierar beroende av vilket arbetsfält som samarbetspartnern för tillfället arbetar med. Studion fokuserar på människan i rymden dvs rymdfärder samt boende och byggande på t.ex. Mars och Månen.

Mänskliga behov och människans beroende av sin miljö, i form av omgivning och objekt, är grunden för kursen. Kursen är uppdelad i tre faser 1) Människan i rymden. Förberedande studier med generell information, föreläsningar och workshops. 2) Fältstudier på NASA, Lyndon B. Johnson Space Center i Houston Texas, USA. Studenterna kommer att arbeta med den mänskliga aspekten på frågor som är aktuella inom rymdprogrammet för Mars och International Space Station (ISS). 3) Applikationer. Studenterna gör egna slutprojekt, individuellt eller i grupp, där de också kan välja att använda sina nya kunskaper om livsbetingelser i rymden, eller på en situation på jorden.

Kursen berör ämnen som: ergonomi och dimensionering, kompakt boende, miljöpsykologi, kultur och identitet, material och konstruktion, Life Support Systems, mänskliga behov och vardagliga problem i rymden, miljö och ekologi.

Litteratur
Obligatorisk:
Nyström, M. Reuterswärd, L. Meeting Mars Recycling Earth, Italy 2003
Thackara, J. In the Bubble - designing in a complex world, MIT 2005
Recommenderad:
Carlsson, E. Framåt Mars, Sverige 2007
Texter om Kosmos, ed. Stenholm, B. Sverige 2007
Mohanty, S. Through the looking glass - Transport into a new genre of space architecture, Architecture and built Environment, LTH