Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INTRODUKTIONIDEF25
Introduction

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MID1. Kursansvarig: Claus-Christian Eckhardt, claus.eckhardt@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: 80% närvaro, genomförande av projekt enligt lärares anvisningar. Övrigt: Kursen innehåller diskussioner och genomgångar enskilt och i grupp. Studenterna väntas bidra aktivt till utformningen av sin masterutbildning genom att bestämma sina mål samt formulera sina syften med utbildningen och sina möjliga handlingsvägar. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
- Göra studenterna bekanta med varandra, lärarna och personalen och utbildningsresurserna samt med de särskilda möjligheter som det medför att studera vid en fullständig fakultet

- Introducera de tre ämnesområden som ska studeras: 1. Form & teknologi, 2. Livsstil & beteende och 3. Människan & naturen.

- Väcka studenternas medvetande om förhållandet mellan de tre ämnesområdena och deras betydelse för industriell design

- Utveckla studenternas förståelse för att miljömässig hållbarhet såväl som moraliska och etiska faktorer måste ingå i förutsättningarna för varje projekt inom industriell design.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- visa förståelse av de tre allmänna ämnesområdena i relation till professionell industriell design

- visa förmåga att planera och arbeta enskilt såväl som i ett litet arbetslag

Innehåll
- Studenten ska utveckla en produkt eller en tjänst eller skriva en uppsats inom ämnesområdet

- Undervisning om projekten ges i form av ett antal mindre projekt och/eller workshops.

Litteratur
för masterutbildningen kommer att delas ut efter val av tema.).