Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DESIGNPROJEKTIDEF20
Project in Technical Design

Antal högskolepoäng: 10. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: MD3. Kursansvarig: Universitetslektor Per Liljeqvist, Per.Liljeqvist@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: Godkänt resultat värderas på en skala från 3 – 5, där 3 motsvarar betyget godkänt. Gradering av betyget baseras på studentens närvaro, grad av medverkan, hur studenten genomför kursens olika övningar, utvecklingen av den metodiska kompetensen, studentens slutresultat, slutpresentation och rapport. Övrigt: Undervisningsform: Kursen baseras på föreläsningar och eget projektarbete under återkommande handledning. Kursen avslutas med en muntlig redovisning, analys och kritik i grupp. Projektet redovisas dessutom skriftligt. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Att planera och genomföra ett industridesignprojekt genom att tillämpa tidigare tillägnade färdigheter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna analysera ett scenario utifrån en vald produkt i syfte att identifiera ett till produkten kopplat behov. Genom att använda sig av tidigare inhämtad kunskap i den kreativa processen, ska studenten kunna tillfredställa behovet med en ny innovativ lösning. Estetiska och kommunikativa aspekter skall inkluderas i resultatet som presenteras i form av modell, 3D visualisering och en skriven rapport.

Innehåll
Kursen inleds med en introduktion där ett valt fall presenteras och utgångspunkten för ett designprojekt som relaterar till analyserade och definierade krav presenteras. Teoretiska och metodiska aspekterna kommer att användas och åtföljas av praktiska övningar där designmetoder och kreativa tekniker används i syfte att utveckla en designlösning till det initiala problemet. Tidigare förvärvade färdigheter, såsom skissteknik, datorstödd bildframställning och modellframtagning kommer att införlivas i kursen, jämsides med marknadsföringsaspekter, brukarkunskap, målgruppsdefiniering och övning av kommunikations- och presentationsfärdigheter mm.

Litteratur
Jordan J. P. 2000. Designing pleasurable products. An introduction to the new human factors. Taylor & Francis, UK.