Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
FÖRDJUPNINGSPROJEKT I INDUSTRIDESIGN INOM SÄRSKILT INTRESSEOMRÅDEIDEF01
Advanced Project in Industrial Design

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: IDE205. Valfri för: ID5, KID2. Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, claus.eckhardt@design.lth.se, Industridesign. Förutsatta förkunskaper: Student i industridesign. Prestationsbedömning: Projektredovisning enligt de riktlinjer som beslutas av kursansvarig. Övrigt: Kursen är inte knuten till någon läsperiod.

Syfte
Det övergripande målet är att ge studenten möjlighet att genomföra ett fördjupningsprojekt inom ett speciellt intresseområde.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

genom projektet visa sin fördjupning i det speciella intresseområdet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt kunna genomföra och redovisa ett projekt.

Innehåll
Bestäms av den brief som kursansvarig lärare sätter upp.

Litteratur
Bestäms tillsammans med kursansvarig lärare.