Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DESIGN; OM, FÖR OCH MED TRENDERIDEA65
Design; about, for and with Trends

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: ID5, KID3, MID1. Kursansvarig: Elin Olander och, elin.olander@design.lth.se och Despina Christoforidou, despina.christoforidou@design.lth.se, Industridesign. Förutsatta förkunskaper: AFO240, AFO245, EXTA05 samt AFOA05 eller likvärdig förkunskap. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste studenten ha lämnat in godkända övningsuppgifter samt godkänt självständigt projekt. Vidare krävs ett aktivt deltagande på seminarierna och övningar samt 80 % närvaro vid seminarier och föreläsningar. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att skapa förståelse för hur olika trender uppstår och hur olika samhällsfenomen, främst kulturellt betingade (ex, subgrupper såsom miljöaktivister, skaters eller emos, musikstilar såsom rap eller goth, med flera), påverkar utvecklingen av olika trender samt deras inverkan på design inom olika produktområden. Vidare fördjupas förståelsen för skillnaderna mellan olika kategorier av trender, t.ex. mode-, bransch-, megatrender, osv. Den under kursen uppnådda teoretiska förståelsen för trender, omsätts utifrån förutbestämda teman i praktiskt arbete där studenterna ges möjlighet att utforma designlösningar inspirerade av temat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Att kunna identifiera bakomliggande mekanismer och samhällsfenomen som skapar trender och praktiskt kunna omforma dessa till designlösningar.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Analysera ett givet samhälligt fenomen genom att identifiera ord, bilder och produkter som belyser fenomenet. Utifrån analysen skapa en egen definition av fenomenet och därefter transformera definitionen till en designlösning/designkoncept inom ett produktområde där fenomenet inte är framträdande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kunna bedöma om en designlösning omfattas av ett specifikt samhällsfenomen eller inte. Kunna identifiera olika beståndsdelar i ett samhällsfenomen.

Innehåll
Kursen hålls veckovis, ett tillfälle per vecka och består av en kortare introduktionsföreläsning och gästföreläsningar, följt av ett seminarium alternativt övning/workshops där studenterna förväntas delta aktivt. Resultatet av övningarna presenteras i grupp där studenterna förväntas reflektera och ge varandra kritik. Kursen avslutas med ett självständigt projekt där studentens egen definition av ett för kurstillfället specifikt samhällsfenomen omformats till en designlösning. Projektet presenteras både muntligt inför övriga kursdeltagare och skriftligt i form av en design rapport. Dessutom skall varje student ha förberett kritik av en studiekamrats projekt till slutpresentationen, där analys, definition och transformation kritiskt skall granskas.

Litteratur
Naisbitt, John (2006). Mind set! Reset your thinking and see the future. New York: Collins. ISBN: 0-06-113688-3, ISBN: 978-0-06-113688-7.
Popcorn, Faith (1992). The popcorn report: Faith Popcorn on the future of your company, your world, your life. New York: HarperBusiness. ISBN: 0-88730-594-6.
Artiklar kopplat till valt samhälligt fenomen tillkommer.