Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INSPIRATIONSKURS I INDUSTRIDESIGN, DEL 1:2IDEA25
Inspiring Introduction to Industrial Design, part 1 of 2

Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: IDE011. Obligatorisk för: KID1. Kursansvarig: Doktorand Despina Christoforidou, despina.christoforidou@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs deltagande vid minst 80 % av gästföreläsningarna, aktivt bidrag till diskussionerna samt genomförande av en skriftlig rapport som berättar om föreläsningarna. Övrigt: Undervisningsform: Kursen består i huvudsak av gästföreläsningar samt enstaka studiebesök och workshops. Hemsida: http://www.ide.lth.se/.

Syfte
Att introducera studenterna i deras kommande yrke.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenterna vara medvetna om de olika roller som industridesignyrket har att erbjuda. De skall känna till det framtida yrkets relationer till närliggande områden. Studenterna skall vara engagerade i diskussioner om industridesign; de skall ifrågasätta och reflektera kring sitt yrke.

Innehåll
Kursen fokuserar olika aspekter på designprocessen. Ledande industridesigner, konstnärer, forskare och kulturpersonligheter medverkar som gästföreläsare och ledare av workshops. Föreläsningarna följs av diskussioner om aktuella frågor inom industridesign.

Litteratur
Byars, M.: The Design Encyclopedia, 1880 to the present, Klinkhardt & Biermann, Munich 1994.
Även förslag från gästföreläsare och ledare av workshops.